Trong đột biến nhân tạo, hoá chất 5BU được sử dụng để tạo ra dạng đột biến:

Trong đột biến nhân tạo, hoá chất 5BU được sử dụng để tạo ra dạng đột biến:

A. thay thế cặp nuclêôtit

B. thêm cặp nuclêôtit

C. mất đoạn nhiễm sắc thể

D. mất cặp nuclêôtit

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng