Trong giảm phân II, NST kép tồn tại ở kỳ nào?

Trong giảm phân II, NST kép tồn tại ở kỳ nào?

A. Kỳ đầu và kỳ giữa

B. Kỳ giữa và kỳ sau

C. Kỳ sau và kỳ cuối

D. Kỳ cuối.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng