Trong hô hấp tế bào, chu trình Crep diễn ra ở:

Trong hô hấp tế bào, chu trình Crep diễn ra ở:

A. Màng trong ti thể

B. Tế bào chất

C. Chất nền ti thể

D. Màng ngoài ti thể

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng