Trong hô hấp tế bào, chuỗi chuyền êlectron hô hấp diễn ra ở:

Trong hô hấp tế bào, chuỗi chuyền êlectron hô hấp diễn ra ở:

A. Màng trong ti thể

B. Tế bào chất     

C. Màng ngoài ti thể

D. Chất nền ti thể

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng