Trong hô hấp tế bào, quá trình đường phân là:

Trong hô hấp tế bào, quá trình đường phân là:

A. Quá trình biến đổi cacbohiđrat trong tế bào

B. Quá trình biến đổi đường mantôzơ và saccarôzơ trong tế bào

C. Quá trình biến đổi phân tử glucôzơ xảy ra ở tế bào chất

D. Quá trình biến đổi cacbohiđrat trong tế bào cũng chính là quá trình biến đổi đường mantôzơ và saccarôzơ trong tế bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng