Trong hô hấp tế bào, quá trình đường phân diễn ra ở:

Trong hô hấp tế bào, quá trình đường phân diễn ra ở:

A. Màng trong ti thể

B. Chất nền ti thể

C. Màng ngoài ti thể

D. Tế bào chất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng