Trong không gian véc tơ R$^{4}$ xét tích vô hướng thông thường. Tìm một cơ sở của không gian W gồm các véc tơ trực giao với hai véc tơ: \(\mathop u\nolimits_1 = (1, – 2,3,4),\mathop v\nolimits_2 = (3, – 5,7,8)\)

Trong không gian véc tơ R$^{4}$ xét tích vô hướng thông thường. Tìm một cơ sở của không gian W gồm các véc tơ trực giao với hai véc tơ: \(\mathop u\nolimits_1 = (1, – 2,3,4),\mathop v\nolimits_2 = (3, – 5,7,8)\)

A. \(\mathop v\nolimits_1 = (3,1,0, – 4),\mathop v\nolimits_2 = (1, – 3,5,4)\)

B. \(\mathop v\nolimits_1 = (4,1,0,6),\mathop v\nolimits_2 = (2, – 1,3,0),\mathop v\nolimits_3 = (1, – 1,3,2)\)

C. \(\mathop v\nolimits_1 = (1,2,0),\mathop v\nolimits_2 = (4,4,0,1)\)

D. \(\mathop v\nolimits_1 = (2,4,2,0),\mathop v\nolimits_2 = (5,6,1,2)\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng