Trong kì sau II của giảm phân?

Trong kì sau II của giảm phân?

A. Nhân được thành lập trở lại 

B. Các tế bào đơn bội được hình thành 

C. Các NST của mỗi cặp tương đồng phân ly về hai cực tế bào 

D. Các chromatid của mỗi nhiễm sắc thể kép phân ly về hai cực tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng