Trong kĩ thuật cấy gen dùng plasmit, tế bào nhận thường dùng phổ biến là (M) nhờ vào đặc điểm (N) của chúng. (M) và (N) lần lượt là:

Trong kĩ thuật cấy gen dùng plasmit, tế bào nhận thường dùng phổ biến là (M) nhờ vào đặc điểm (N) của chúng. (M) và (N) lần lượt là:

A. (M): E. coli, (N): cấu tạo đơn giản

B. (M): E. coli, (N): sinh sản rất nhanh

C. (M): virút, (N): cấu tạo đơn giản

D. (M): virút, (N): sinh sản rất nhanh

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng