Trong kĩ thuật chuyển gen, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo như thế nào?

Trong kĩ thuật chuyển gen, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo như thế nào?

A. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào cho

B. ADN của tế bào cho sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào nhận

C. ADN của tế bào nhận sau khi được nối vào một đoạn ADN của tế bào cho

D. ADN plasmit sau khi được nối thêm vào một đoạn ADN của tế bào nhận

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng