Trong kỳ sau I của giảm phân:

Trong kỳ sau I của giảm phân:

A. Các NST kép phân ly về hai cực của tế bào

B. Các NST sắp xếp trên mặt phẳng xích đạo

C. Các tế bào đơn bội được tạo thành

D. Nhân được thành lập trở lại 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng