Trong kỹ thuật xử lý H$_{2}$S người ta không sử dụng:

Trong kỹ thuật xử lý H$_{2}$S người ta không sử dụng:

A. H2O

B. NaOH

C. CaCO3 

D. CH4

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng