Trong kỹ thuật xử lý khí NO$_{x}$ người ta sử dụng:

Trong kỹ thuật xử lý khí NO$_{x}$ người ta sử dụng:

A. H2O 

B. (NH4)2CO3 

C. CH4 

D. CaCO3

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng