Trong kỹ thuật xử lý SO$_{2}$, người ta không sử dụng chất nào để hấp phụ:

Trong kỹ thuật xử lý SO$_{2}$, người ta không sử dụng chất nào để hấp phụ:

A. MgO 

B. CaCO3

C. ZnO 

D. NaOH

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng