Trong lĩnh vực xây dựng, Luật PCCC quy định hành vi nào bị nghiêm cấm?

Trong lĩnh vực xây dựng, Luật PCCC quy định hành vi nào bị nghiêm cấm?

A. Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy nổ mà không có thiết kế về PCCC

B. Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy nổ mà chưa có thiết kế được duyệt về PCCC

C. Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy nổ gần các nhà và công trình công cộng

D. Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy nổ mà không có trang bị phương tiện PCCC

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng