Trong loại tế bào nào NST không tồn tại thành từng cặp tương đồng?

Trong loại tế bào nào NST không tồn tại thành từng cặp tương đồng?

A. Tế bào phôi

B. Tế bào giao tử

C. Tế bào hợp tử

D. Tế bào sinh dưỡng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng