Trong lớp phospholipid kép của màng nguyên sinh?

Trong lớp phospholipid kép của màng nguyên sinh?

A. Đầu ưa nước có nhóm phosphate 

B. Đuôi acid béo phân cực 

C. Đuôi acid béo có tính ưa nước 

D. Các protein chỉ nằm giữa hai lớp phospholipid

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng