Trong Marketing dịch vụ, con người bao gồm:

Trong Marketing dịch vụ, con người bao gồm:

A. Khách hàng, các nhà trung gian

B. Khách hàng và toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty.

C. Khách hàng, các nhà trung gian, và toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty.

D. Khách hàng bên trong, các nhà trung gian và khách hàng bên ngoài

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng