Trong nguyên phân, giai đoạn phân chia vật chất di truyền thực chất xảy ra ở:

Trong nguyên phân, giai đoạn phân chia vật chất di truyền thực chất xảy ra ở:

A. Kì sau

B. Kì giữa

C. Kì đầu

D. Kì cuối

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng