Trong nguyên phân, diễn biến ” các NST dãn xoắn, màng nhân xuất hiện” xảy ra ở:

Trong nguyên phân, diễn biến ” các NST dãn xoắn, màng nhân xuất hiện” xảy ra ở:

A. Kì sau

B. Kì giữa

C. Kì đầu

D. Kì cuối

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng