Trong nguyên phân, màng nhân và nhân con biến mất ở kì nào?

Trong nguyên phân, màng nhân và nhân con biến mất ở kì nào?

A. Kì đầu

B. Kì giữa

C. Kì sau

D. Kì cuối

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng