Trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia chất tế bào bằng cách?

Trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia chất tế bào bằng cách?

A. Tạo vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo.  

B. Kéo dài màng tế bào.  

C. Thắt màng tế bào lại ở giữa tế bào.  

D. Cả A, B, C.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng