Trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia tế bào chất bằng cách gì?

Trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia tế bào chất bằng cách gì?

A. Tạo vách tế bào ở mặt phẳng xích đạo

B. Thắt eo ở giữa 

C. Kéo dài màng tế bào

D. Cả A, B và C

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng