Trong phân tử enzim, vùng cấu trúc đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất được gọi là:

Trong phân tử enzim, vùng cấu trúc đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất được gọi là:

A. Trung tâm hoạt động

B. Trung tâm xúc tác

C. Trung tâm liên kết

D. Trung tâm phản ứng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng