Trong phương pháp ngưng kết do phản ứng hóa học, để điều chế hỗn dịch,…., dung dịch….:

Trong phương pháp ngưng kết do phản ứng hóa học, để điều chế hỗn dịch,…., dung dịch….:

A. Tốc độ phối hợp

B. Sự khuấy trộn

C. Lọc 2 dung dịch

D. Tốc độ phối hợp và sự khuấy trộn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng