Trong phương pháp trộn lẫn 2 pha sau khi đun nóng: khi tiến hành trộn lẫn 2 pha nên duy trì nhiệt độ:

Trong phương pháp trộn lẫn 2 pha sau khi đun nóng: khi tiến hành trộn lẫn 2 pha nên duy trì nhiệt độ:

A. Pha dầu cao hơn pha nước 5-100C 

B. Pha nước cao hơn pha dầu 5-100C 

C. Pha dầu cao hơn pha nước 3-50C

D. Pha nước cao hơn pha dầu 3-5 0C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng