Trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí (hình thành loài khác khu vực địa lí), nhân tố trực tiếp gây ra sự phân hoá vốn gen của quần thể gốc là:

Trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí (hình thành loài khác khu vực địa lí), nhân tố trực tiếp gây ra sự phân hoá vốn gen của quần thể gốc là:

A. Cách li địa lí.

B. Chọn lọc tự nhiên

C. Tập quán hoạt động.

D. Cách li sinh thái

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng