Trong quá trình bảo quản, hỗn dịch bị đóng bánh là do, NGOẠI TRỪ:

Trong quá trình bảo quản, hỗn dịch bị đóng bánh là do, NGOẠI TRỪ:

A. Hệ không kết bông 

B. Nồng độ chất điện giải quá cao 

C. Có sự hình thành tinh thể

D. Tác nhân gây treo không đủ hoặc kém hiệu quả

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng