Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen \(\frac{{AD}}{{ad}}\) xảy ra hoán vị gen giữa D và d là 18%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị giữa D và d là?

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen \(\frac{{AD}}{{ad}}\) xảy ra hoán vị gen giữa D và d là 18%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị giữa D và d là?

A. 820 

B. 360

C. 640

D. 180

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng