Trong quá trình đẳng áp:

Trong quá trình đẳng áp:

A. Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên nội năng

B. Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên enthalpy

C. Nhiệt lượng tham gia bằng công thay đổi thể tích

D. Nhiệt lượng tham gia bằng công kỹ thuật

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng