Trong quá trình đẳng nhiệt:

Trong quá trình đẳng nhiệt:

A. Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên nội năng

B. Nhiệt lượng tham gia bằng sự biến thiên enthalpy

C. Nhiệt lượng tham gia bằng công thay đổi thể tích và công kỹ thuật

D. Nhiệt lượng tham gia bằng không

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng