Trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng có s$_{1}$ < s$_{2}$ thì:

Trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng có s$_{1}$ < s$_{2}$ thì:

A. \({p_2} > {p_1}\)

B. \({p_2} < {p_1}\)

C. \({p_2} = {p_1}\)

D. \({T_1} > {T_2}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng