Trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tƣởng có s$_{1}$ < s$_{2}$ thì:

Trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tƣởng có s$_{1}$ < s$_{2}$ thì:

A. \({T_2} > {T_1}\)

B. \({T_2} < {T_1}\)

C. \({T_2} = {T_1}\)

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng