Trong quá trình dập viên nén cần kiểm tra chỉ tiêu:

Trong quá trình dập viên nén cần kiểm tra chỉ tiêu:

A. Độ cứng 

B. Khối lượng viên 

C. Độ mài mòn 

D. A, B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng