Trong quá trình dịch mã, đầu tiên tiểu phần nhỏ của ribôxôm liên kết mARN ở vị trí:

Trong quá trình dịch mã, đầu tiên tiểu phần nhỏ của ribôxôm liên kết mARN ở vị trí:

A. đặc hiệu gần côđon mở đầu

B. côđon mở đầu AUG

C. sau côđon mở đầu

D. côđon kết thúc. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng