Trong quá trình hàn khi thực hiện công việc thiết kế mép hàn phải dựa vào:

Trong quá trình hàn khi thực hiện công việc thiết kế mép hàn phải dựa vào:

A. Dạng liên kết, chất lượng mối nối và phương pháp hàn được sử dụng

B. An toàn trong quá trình hàn

C. Giảm cường độ dòng hàn 

D. Tăng cường độ hàn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng