Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

A. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

B. 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

C. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

D. 2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng