Trong quá trình hình thành sự sống trên Trái Đất, vai trò của CLTN giữa các sinh vật được thể hiện từ giai đoạn:

Trong quá trình hình thành sự sống trên Trái Đất, vai trò của CLTN giữa các sinh vật được thể hiện từ giai đoạn:

A. Tiến hóa sinh học.

B. Tiến hóa tiền sinh học.

C. Tiến hóa hình thành các loài sinh vật.

D. Tiến hóa hóa học.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng