Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân. 

B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân

D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng