Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại ở kì:

Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại ở kì:

A. Kì đầu

B. Kì giữa

C. Kì sau

D. Kì cuối

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng