Trong quá trình nguyên phân, các NST kép tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo diễn ra ở kì nào?

Trong quá trình nguyên phân, các NST kép tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo diễn ra ở kì nào?

A. Kì đầu 

B. Kì giữa

C. Kì sau 

D. Kì cuối

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng