Trong quá trình nguyên phân, NST phân chia về hai cực ở kì nào?

Trong quá trình nguyên phân, NST phân chia về hai cực ở kì nào?

A. Kì đầu

B. Kì giữa

C. Kì sau

D. Kì cuối.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng