Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia nhân được thực hiện nhờ?

Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia nhân được thực hiện nhờ?

A. Màng nhân

B. Nhân con 

C. Trung thể

D. Thoi vô sắc

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng