Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc dần xuất hiện ở kì nào?

Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc dần xuất hiện ở kì nào?

A. Kì cuối 

B. Kì giữa

C. Kì sau 

D. Kì đầu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng