Trong quá trình phân bào, cơ chế tác động của cônsixin là:

Trong quá trình phân bào, cơ chế tác động của cônsixin là:

A. cản trở sự hình thành thoi vô sắc

B. làm cho tế bào to hơn bình thường

C. cản trở sự phân chia của tế bào

D. làm cho bộ nhiễm sắc thể tăng lên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng