Trong quá trình phân đôi của tế bào vi khuẩn, việc phân phối vật chất di truyền được thực hiện nhờ?

Trong quá trình phân đôi của tế bào vi khuẩn, việc phân phối vật chất di truyền được thực hiện nhờ?

A. Sự hình thành vách ngăn.

B. Sự co thắt của màng sinh chất.  

C. Sự kéo dài của màng tế bào.  

D. Sự tự nhân đôi của màng sinh chất 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng