Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn tiến hoá hoá học?

Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn tiến hoá hoá học?

A. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản

B. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic.

C. Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thuỷ). 

D. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng