Trong quá trình phiên mã của một gen:

Trong quá trình phiên mã của một gen:

A. nhiều tARN được tổng hợp từ gen đó để phục vụ cho quá trình dịch mã

B. chỉ có một mARN được tổng hợp từ gen đó trong chu kì tế bào

C. nhiều rARN được tổng hợp từ gen đó để tham gia vào việc tạo nên các ribôxôm phục vụ cho quá trình dịch mã

D. có thể có nhiều mARN được tổng hợp theo nhu cầu prôtêin của tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng