Trong quá trình tiến hóa nhỏ, sự cách li có vai trò:

Trong quá trình tiến hóa nhỏ, sự cách li có vai trò:

A. Làm thay đổi tần số alen từ đó hình thành loài mới.

B. Góp phần thúc đẩy sự phân hóa kiểu gen của quần thể gốc. 

C. Xóa nhòa những khác biệt về vốn gen giữa 2 quần thể đã phân li.

D. Tăng cường sự khác nhau về kiểu gen giữa các loài, các họ.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng