Trong quần thể, ưu thế lai chỉ cao nhất ở F$_{1}$ và giảm dần ở các thế hệ sau vì:

Trong quần thể, ưu thế lai chỉ cao nhất ở F$_{1}$ và giảm dần ở các thế hệ sau vì:

A. tỉ lệ dị hợp giảm, tỉ lệ đồng hợp tăng

B. tỉ lệ dị hợp tăng, tỉ lệ đồng hợp giảm

C. tỉ lệ phát sinh biến dị tổ hợp giảm nhanh

D. tần số đột biến tăng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng